Product & Services

Specification and Properties

ผลิตภัณฑ์ ชั้นผิวเคลือบ คุณลักษณะ
เหล็กชุบสังกะสีแบบกัลวานีล

เกิดกระบวนการแพร่โดยแผ่นเหล็กกับสังกะสีทำปฏิกิริยาเป็นชั้นเคลือบที่เจือธาตุผสม มีความสามารถในการเชื่อมและการเคลือบสีที่ดีกว่าเหล็กชุบกะสีแบบกัลวาไนซ์

เหล็กชุบสังกะสีแบบกัลวาไนซ์

เมื่อสังกะสีหลอมเหลวเย็นตัวที่ผิวของแผ่นเหล็ก สังกะสีจะถูกยับยั้งเพื่อไม่เกิดการตกผลึกที่ละเอียด ผิวคลือบจะมีความเรียบและมีรูปลักษณ์ผิวที่ดีหลังจากเคลือบสี ความสามารถในการเคลือบสีและการต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ปกติ

น้ำหนักผิวเคลือบ

น้ำหนักผิวเคลือบต่ำสุด (ผิวเคลือบทั้งสองด้าน)

รหัสน้ำหนักผิวเคลือบ

ค่าเฉลี่ยทั้งสองด้านด้วยวิธีการแบบหาค่า 3 จุด

ค่าเฉลี่ยทั้งสองด้านด้วยวิธีการแบบจุดเดียว

J

มาตราฐาน

JIS G 3302

มาตราฐาน

POSCO

60 60 51 (Z06), F06 K060, S060
80 80 68 Z10, F10 K080, S080
100 100 85 Z12, F12 K100, S100
120 120 102 Z12, F12 K120, S120
180 180 153 Z18 K180
220 220 187 Z22 K220
275 275 234 Z27 K275

หมายเหตุ

  1. สำหรับผลิตภัณที่ไม่เจือธาตุผสม จะใช้ตัว “Z” อยู่ด้านหน้าของมาตราฐาน JIS ส่วน “K” จะอยู่ในด้านหน้าของมาตราฐาน พอสโค สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเจือธาตุผสม “F” จะอยู่ด้านหน้าของมาตราฐาน JIS และ “S” จะอยู่ด้านหน้ามาตราฐานพอสโค
  2. แบบหาค่า 3 จุด คือ หาค่าเฉลี่ยของมวลสังกะสีที่เคลือบจากชิ้นทดสอบ 3 ชิ้น
  3. แบบจุดเดียว คือ ค่าต่ำสุดของมวลสังกะสีที่เคลือบจากชิ้นทดสอบ 3 ชิ้น

 

การเคลือบด้วยสารเคมี

NC การเคลือบด้วยสารที่ปราศจากโครเมต
SP การเคลือบด้วยสารฟอสเฟตหล่อลื่น
XX ไม่เคลือบสารเคมี

ประสิทธิภาพของสารเคลือบที่ปราศจากโครเมต

  การเคลือบด้วยสารที่ปราศจากโครเมตมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมขาวจากผิวของเหล็กกัลวาไนซ์และกัลวานีล ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่เคลือบสารที่ปราศจากโครเมตของพอสโคทีซีเอสเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปราศจากสารที่ประกอบด้วยโครเมียมวาเลนต์ 6 หรือสารประกอบอื่นของโครเมียม ที่เป็นอันตรายต่องร่างกายมนุษย์  

  เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยสารที่ปราศจากโครเมียมและสารที่ประกอบด้วยโครเมียม ผลิตภัณฑ์ของพอสโคทีซีเอสที่เคลือบด้วยสารที่ปราศจากโครเมียมแสดงถึงคุณสมบัติในการหล่อลื่นดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยสารที่มีโครเมียม คุณสมบัติอื่นมีผลที่ใกล้เคียงกัน

การเคลือบด้วยโครเมต

การเคลือบด้วยสารปราศจากโครเมต

ประสิทธิภาพของสารเคลือบฟอสเฟตหล่อลื่น

พอสโคทีซีเอสผลิตเหล็กกัลวานีลด้วยสารเคลือบหล่อลืนอนินทรีย์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ผลของการหล่อลื่นที่ได้และสมบัติอื่นๆ (ความสามารถในการเชื่อม การต้านทานการกัดกร่อน และความสามารถในการพ่นสี) ถูกปรับปรุงด้วยการเคลือบด้วยสารหล่อลื่นบนเหล็กกัลวานีล

แผงข้างด้านนอกจากเหล็กกัลวานีลเคลือบด้วยสารหล่อลื่นที่มีความสามารถในการขึ้นรูปสูง

2
2
Products & Services
Specification and Properties