Recruitment

HR Philosophy

HR (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์หลากหลายด้าน รวมถึงการว่าจ้าง การจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานธุรการ แรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรอย่างสูงสุดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ เพื่อจัดระเบียบทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามจุดมุ่งหมายของพวกเขาและสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นครอบครัวเดียวกันของ POSCO

ฝ่ายการเงิน

รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชีและงานธุรกรรม มีเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงานหลักเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความโปร่งใสทางบัญชี โดยการเก็บรักษาข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง จัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ และดำเนินการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง รักษาความมั่นคงทางการเงินขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณอย่างเหมาะสม วางแผน ประเมิน และบริหารจัดการกองทุน รวมถึงรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้ปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายการตลาด

ทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน้าตาของ POSCO เป็นด่านแรกของทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การเจรจาต่อรองราคา เจรจาเรื่องคุณภาพและปริมาณสำหรับลงนามในสัญญาขาย และการส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างตรงตามเวลา

สร้างกลยุทธ์การขายด้วยการวิเคราะห์การตลาดของทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกันของทุกแผนกเพื่อให้บรรลุแผนการขายที่วางไว้

จัดทำแผนการผลิตและแผนการขาย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานในเวลาจริง ทำให้มั่นใจว่าวัสดุที่สั่งซื้อตรงตามกระบวนการผลิตเพื่อให้แผนการขายดำเนินไปอย่างราบรื่น อีกทั้งยังจัดเก็บสินค้าคงคลังและส่งสินค้าสภาพดีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ในการหาและจัดซื้อจัดจ้างสินค้าต่างๆ ให้การบริการและดำเนินงานกับบริษัทคู่ค้า เพื่อทำให้มั่นใจว่า POSCO-TCS ได้รับสินค้าและการบริการหรือการดำเนินงานที่ดี ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล คุณภาพดี ปริมาณถูกต้อง และส่งตรงตามเวลา

ฝ่ายการผลิต

รับผิดชอบในการผลิตเหล็กกัลวาไนซ์ จากการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบควบคุมคุณภาพที่มีเสถียรภาพ และการบำรุงรักษาที่ล้ำสมัย

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและนวัตกรรม

มีหน้าที่ในการตรวจสอบและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมถึงการดำเนินการด้วยระบบ QSS กับพนักงานทุกคนด้วย

POSCO จะจัดสรรสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซึ่งเคารพความคิดสร้างสรรค์ สามารถเติมเต็มศักยภาพของพนักงานได้ มีการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม มีระบบประเมินผลที่เป็นธรรม และให้รางวัลสำหรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อการเป็นครอบครัวเดียวกันของ POSCO TCS (To be a POSCO TCS family)

“To be a POSCO TCS family”

4
1
Recruitment
HR Philosophy