Company

Ethics Charter

สร้างค่านิยมและความเชื่อใจแก่ลูกค้า

 • 1. ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า

  ราจะทำงานโดยให้ความสำคัญกับลูกค้า (customer-oriented) ด้วยการฟังและเคารพเสียงของลูกค้า

  ราจะช่วยให้บรรลุอุปสงค์ของลูกค้าอย่างกระตือรือร้น และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม

 • 2. สร้างค่านิยมของลูกค้า

  เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

  ผู้บริหารและพนักงานจะต้องพยายามเข้าใจสถานการณ์ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งต้องพัฒนาจิตใจบริการที่เคารพวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของลูกค้า

 • 3. การได้รับความเชื่อใจจากลูกค้า

  เราจะใส่ใจความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้าในการดำเนินการจัดการของเรา และไม่มอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า

  เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า

มีศรัทธาที่ดีและทำธุรกิจด้วยความยุติธรรมต่อผู้ลงทุน

 • 1. เพิ่มคุณค่าของผู้ถือหุ้น

  เราจะสร้างผลกำไรด้วยการตัดสินใจที่โปร่งใสและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มคุณค่าของผู้ถือหุ้นและองค์กรไปพร้อมๆ กัน

 • 2. การให้ข้อมูลการลงทุนอย่างเป็นธรรม

  ราจะไม่ให้ข้อมูลที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือไม่ให้ข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่ง

  เราจะไม่ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือแนะนำให้ผู้อื่นขายโดยใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับมาในขณะที่ทำงานอยู่ในบริษัท

 • 3. คำนวณและให้ข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใส

  เราจะดำเนินการให้ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามบันทึกการทำธุรกรรมอย่างถูกต้อง ภายใต้กระบวนการและการควบคุมอย่างเหมาะสม

  เราจะทำรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

  เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่ถูกต้องและเพียงพอแก่นักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง

ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของผู้บริหารและพนักงาน(Work Life Balance)

 • 1. ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน (Work Life Balance)

  เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและพนักงานโดยการให้สวัสดิการช่วยเหลือเพื่อคงไว้ซึ่งชีวิตที่มีสเถียรภาพ

  เราจะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานบรรลุวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล และอนุญาตให้สามารถยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา สถานที่ และกระบวนการในการทำงานได้

 • 2. ให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

  เราจะจัดสภาพแวดล้อมและระบบในการทำงานที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้

  เราจะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บริหารและพนักงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

 • 3. การประเมินผลและให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรม

  เรามีระบบการประเมินผลงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นระบบและยุติธรรม ตามความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา และจัดให้มีผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

 • 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งสุขภาพ

  ผู้บริหารและพนักงานจะทำงานด้วยระบบวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิด ผ่านการสื่อสารที่เปิดเผย (open communication)

  ผู้บริหารและพนักงานจะลดกำแพงระหว่างกันลง และทำให้กลายเป็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือ

สร้างความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายกับบริษัทคู่ค้า

 • 1. สร้างความเชื่อใจระหว่างกัน

  เราจะดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมกับบริษัทคู่ค้าบนรากฐานแห่งความเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกัน

  เราจะปกป้องข้อมูลที่ได้รับมาจากการทำธุรกรรมกับบริษัทคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  เราจะส่งเสริมให้บริษัทคู่ค้าปฏิบัติตามข้อบัญญัติและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (anti-competition related laws)

 • 2. เติบโตไปด้วยกันกับบริษัทคู่ค้า

  เราจะให้ประโยชน์ต่อกันโดยการแบ่งปันข้อมูลผลสำเร็จกับบริษัทคู่ค้า

  เราจะให้ความร่วมมือและพูดคุยกันอย่างเปิดเผยกับบริษัทคู่ค้า เพื่อที่บริษัทคู่ค้าจะได้มอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง

  เราจะทำธุรกิจอย่างมีเหตุผลและให้โอกาสอย่างเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้า เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตในฐานะบริษัทคู่ค้าในระยะยาว

 • 3. สนับสนุนการพัฒนาของบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

  เราจะพยายามสร้างห่วงโซ่แห่งอุปทานที่มั่นคง โดยการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการเงินแก่บริษัทคู่ค้า

  เราจะพยายามเพิ่มศักยภาพของบริษัทคู่ค้าให้สามารถเติบโตไปด้วยกันในระแบบนิเวศองค์กรแห่งการพัฒนาอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ระบบนิเวศ

 • 1. ดำเนินการด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

  เราจะดำเนินการด้วยระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงจากกิจกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และจัดการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

  เราจะโน้มน้าวให้บริษัทคู่ค้าตระหนักว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานต่อสังคม และสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าปฏิบัติตามข้อบัญญัติและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

  เราจะสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าผลิตสินค้าและบริการโดยยังคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน ลดมลภาวะที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

 • 2. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  เราจะพยายามปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการทั้งในด้านการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์

  เราจะลดการปล่อยมลภาวะด้วยการเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีป้องกันมลภาวะอย่างเหมาะสม

 • 3. การจัดการกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

  เราจะพยายามลดการใช้น้ำมันหรือวัตถุจากซากดึกดำบรรพ์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน

  เราจะยกระดับการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ

 • 4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

  เราจะพยายามฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลพลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยเหลือสังคมและประเทศ

 • 1. บทบาทและทัศนคติในฐานะพลเมืององค์กร

  เราจะเคารพกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และจะพยายามพัฒนาสังคมและประเทศไปด้วยกัน

  เราจะให้ความร่วมมือในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจส่งผลต่อสังคมและประเทศ

  เราจะสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมการดำเนินการทางธุรกิจที่ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศ

 • 2. ช่วยในการพัฒนาสังคมและประเทศ

  เราจะทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยการสร้างและคงไว้ซึ่งงานที่มั่นคง และจ่ายภาษีตรงตามเวลา

  เราจะเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างกระตือรือร้น เช่น งานจิตอาสา งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และริเริ่มกิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไรครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิเช่น วัฒนธรรม ศิลปะ กีฬา และการศึกษา

  เราจะให้การสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชน

 • 1. เคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

  เราจะเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และแนวปฏิบัติ OECD สำหรับบรรษัทข้ามชาติ

  เราจะจัดทำระบบและนโยบายที่ชัดเจน เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและพยายามไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

  เราจะสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าปฏิบัติตามบทบัญญัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของพวกเขา และปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเป็นธรรม

 • 2. การตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธินุษยชน

  เราจะพิจารณาตามดุลยพินิจในกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียน

  เมื่อตรวจสอบพบว่าในกิจกรรมทางธุรกิจของเรามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือก่อให้เกิดการร้องเรียน เราจะพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

  เราจะแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

 • 3. การคุ้มครองผู้บริหารและพนักงาน

  เราจะไม่แสดงคำพูดหรือการกระทำที่เป็นการคุกคามผู้อื่น หรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ

  เราจะเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้บริหารและพนักงาน โดยไม่ว่าร้ายหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น และจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน

  ไม่บังคับให้ทำงานโดยไม่เต็มใจ ด้วยการบังคับทางด้านร่างกายหรือจิตใจ

  เราจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่นและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอายุในการทำงานและเงื่อนไขแรงงานของผู้เยาว์

  เราจะปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะดำเนินการอย่างเหมาะสมหากพบปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • 4. ความเคารพและความเท่าเทียมกัน

  เราจะไม่เหยียดเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความพิการ สถานภาพสมรส และรสนิยมทางเพศ

  เราจะให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสม

  เราจะคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 • 5. รับประกันการจ้างงานที่มีมนุษยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

  เราจะเตรียมความพร้อมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

  เราจะเสนอการจ้างงานที่เหมาะสม เช่น การกำหนดชั่วโมงในการทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ

 • 6. พยายามเคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชน

  เราจะพยายามรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเราในชุมชน

การปฏิบัติด้านจริยธรรมและกฎหมาย

 • 1. การปฏิบัติด้านจริยธรรมและกฎหมาย

  เงินและของมีค่าหมายถึง เงิน (เงินสด บัตรกำนัล บัตรสมาชิก) และสิ่งของที่เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

  ห้ามผู้ใดขอหรือรับเงินหรือของมีค่าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นของขวัญที่มีโลโก้ของบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือของขวัญที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  หากเงินหรือของมีค่าอื่นใดได้รับมาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือรับมาโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่นนี้ ควรส่งคืนเงินหรือของมีค่านั้น หากไม่สามารถส่งคืนได้ให้แจ้งกับฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

 • 2. กิจกรรมนันทนาการ

  กิจกรรมนันทนาการหมายถึง ความหลากหลายของกิจกรรม ดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเครือข่ายทางธุรกิจและการประชุมทางธุรกิจ รวมถึงการรับประธานอาหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ การเล่นกอล์ฟ การแสดงและการเล่นเกมด้วย

  ไม่ควรจัดหรือรับกิจกรรมนันทนาการที่มากเกินกว่าระดับปกติทั่วไป หากกิจกรรมนันทนาการที่เกินกว่าระดับปกติถูกจัดหรือรับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งกับฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ยกเว้นกิจกรรมนันทนาการที่สถานบริการห้ามจัดในทุกกรณี

  การจัดกิจกรรมนันทนาการที่มากเกินกว่าระดับปกติทั่วไปโดยต้องใช้งบประมาณของบริษัท หรือต้องเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มากเกินกว่าระดับปกติทั่วไป จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าแผนกก่อน

 • 3. การอำนวยความสะดวก

  การอำนวยความสะดวกหมายถึง การให้หรือได้รับประโยชน์ใดๆ เช่น การคมนาคม ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว และการสนับสนุนทางกิจกรรม

  ห้ามให้หรือรับการอำนวยความสะดวกที่มากเกินกว่าระดับปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคมนาคม หรือด้านที่อยู่อาศัย ยกเว้นเป็นการอำนวยความสะดวกทั่วไปให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  ในกรณีที่จัดหรือรับการอำนวยความสะดวกที่มากเกินกว่าระดับปกติมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งกับฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์

 • 4. เงินแสดงความยินดีและเงินแสดงความเสียใจ

  พนักงานห้ามแจ้งงานมงคลหรืองานอวมงคลของตนหรือเพื่อนร่วมงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ การแจ้งผ่านบุคคลที่สามให้ถือว่าพนักงานเป็นผู้แจ้งด้วยตนเอง

  ข่าวงานมงคลหรืองานอวมงคลให้แจ้งบนกระดานประชาสัมพันธ์ ห้ามใช้อีเมล์ของบริษัทหรือส่งบัตรเชิญ (บัตรเชิญร่วมงานแต่งงาน บัตรเชิญร่วมงานอวมงคล) ยกเว้นการแจ้งเหตุเกี่ยวกับญาติของพนักงาน ปู่ย่าตายายของคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรธิดา

  เงินแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจที่มอบให้แก่พนักงานไม่ควรเกิน 50,000 วอน ตามธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมเกาหลี

  เงินแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจที่ได้รับมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ให้นำเงินนั้นส่งคืนแก่ผู้ให้หรือส่งต่อให้ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

  oมื่อมีการร้องขอจากฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ให้ผู้บริหารและพนักงานส่งหลักฐานการได้รับและการคืนเงินแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจที่คืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  เมื่อมีการร้องขอจากฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ให้ผู้บริหารและพนักงานส่งหลักฐานการได้รับและการคืนเงินแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจที่คืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ผู้บริหารและพนักงานไม่จัดงานแต่งงานหรูหราในสถานที่หรูหรา เช่น โรงแรมห้าดาว

 • 5. การร้องขอให้มีการพิจารณาเป็นพิเศษเกี่ยวกับงาน

  ไม่เรียกร้องให้มีการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การแต่งตั้ง หรือโอกาสไปประจำการที่ต่างประเทศให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักทั้งภายในและภายนอกบริษัท

  ไม่ร้องขอการพิจารณาที่เกี่ยวกับงานให้กับญาติหรือเพื่อน เช่น การว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง หรือการมอบหมายงาน

 • 6. ธุรกรรมทางการเงิน

  ไม่ให้การสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน หรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

  หากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกกรรมทางการเงินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งกับฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

 • 7. การสนับสนุนการดำเนินงาน

  ไม่ควรรับเงินสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากเงินหรือของมีค่าอื่นใดนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่จัดโดยฝ่ายหรือเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรของบริษัท

  การอำนวยความสะดวกใดๆ ที่ได้รับมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น การคมนาคม สถานที่ หรือบริการให้ถือว่าเป็นการได้รับเงินหรือของมีค่า

  หากได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งกับฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

 • 8. การใช้ทรัพยากรงบประมาณบริษัทอย่างไม่เหมาะสม

  ไม่ควรใช้งบประมาณของบริษัท(ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการโปรโมทธุรกิจ) เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

  โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายของบริษัทควรจ่ายด้วยบัตรเครดิตของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณและนโยบายที่กฎหมายกำหนด

 • 9. การปกป้องทรัพย์สินและข้อมูล

  พนักงานต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างเคร่งครัด

  พนักงานควรบอกข้อมูลสำคัญให้กับบุคคลที่ต้องรับทราบเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานทันที

  พนักงานไม่ควรสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ

  ห้ามพนักงานใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกใดของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

 • 10. การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด

  พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล และไม่ประพฤติพฤติกรรมจำกัดการแข่งขันทางการค้า เช่น การสมรู้ร่วมคิดกับคู่แข่งในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต ราคา การประมูล หรือการแบ่งส่วนตลาด

  ไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หรือร้องขอในเรื่องที่ไม่เหมาะสมแก่ลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าโดยใช้ตำแหน่งในหน้าที่การงาน

  พนักงานจะต้องเคารพสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา และไม่พยายามทำธุรกรรมหรือสร้างผลกำไรโดยการละเมิดสิทธิดังกล่าว

  ควรใช้ข้อมูลของบริษัทอื่นที่ได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจด้วย

1
6
Company
Ethics Charter